Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

 

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 2, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-34-49; fax 524-34-33; e-mail: dgn@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/dgn/

kod ewidencji korespondencji: 90-4000; kod finansowy: 9040

 

Kierownik

mgr in?. Ma?gorzata Trzci?ska

tel. +4889 523-33-33, 523-34-49

609 460 767

 

Zespó? Gospodarki Budynkami

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 4, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-45-28

kod ewidencji korespondencji: 90-4001; kod finansowy: 9040

 

Specjalista

mgr in?. Irena ?emajtys      tel. +4889 523-45-28

 

Inspektor nadzoru

Grzegorz ?osiak                  tel. +4889 523-45-28

 

Zespó? Gospodarki Budynkami

1)     prowadzi ewidencj? budynków i budowli b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

2)     administruje zak?adowymi budynkami mieszkalnymi,

3)     przygotowuje projekty umów dzier?awy lub najmu budowli, mieszka? zak?adowych, lokali, gara?y i realizuje zadania wynikaj?ce z tych umów,

4)     prowadzi rejestr lokatorów mieszka? zak?adowych,

5)     rozlicza lokatorów mieszka? zak?adowych z czynszów i innych ?wiadcze? i prowadzi w?a?ciw? dokumentacj? tych spraw,

6)     ustala, ewidencjonuje i rozlicza kaucje mieszkaniowe,

7)     dokonuje odbioru mieszka? zak?adowych od lokatorów i przekazuje mieszkania nowym lokatorom.

 

Zespó? Gospodarki Gruntami

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 1 i 7, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-44-77; e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-4002; kod finansowy: 9040

 

Samodzielny referent

mgr in?. Mariusz Kurowski    tel. +4889 523-44-77, 607 213 024

Specjalista

mgr in?. Tomasz Trypuz       tel. +4889 523-41-75

e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

 

 

 

Zespó? Gospodarki Gruntami:

1)        zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów b?d?cych w?asno?ci? lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)        przeprowadza procedur? zwi?zan? z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)        sporz?dza projekty umów sprzeda?y lub dzier?awy gruntów,

4)        prowadzi przetargi zwi?zane ze zbyciem nieruchomo?ci,

5)        przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

 

Zespó? Gospodarki Lokalowej

ul. Jana Licznerskiego 4, pok. 3, 10-721 Olsztyn

kod ewidencji korespondencji: 90-4003; kod finansowy: 9041

 

Samodzielny referent

Agnieszka Su?kowska                  tel. +4889 523-32-72

e-mail: agnieszka.su?kowska@uwm.edu.pl

 

Starsi referenci

mgr in?. Anna Anulewicz              tel. +4889 523-34-16

e-mail: anna.anulewicz@uwm.edu.pl

 

mgr in?. Zbigniew Jastrz?bski       tel. +4889 523-32-72

e-mail: zbigniew.jastrz?bski@uwm.edu.pl

 

Zespó? Gospodarki Lokalowej:

1)     sporz?dza projekty umów najmu z u?ytkownikami lokali us?ugowo-handlowych oraz ich zmian,

2)     prowadzi sprawy rozlicze? najemców lokali us?ugowo-handlowych i dzier?awców terenów z op?at wynikaj?cych z zawartych z nimi umów,

3)     prowadzi sprawy dotycz?ce hoteli administrowanych przez Uniwersytet, w szczególno?ci:

a)     kontroluje stan techniczny i sanitarny hoteli, wspó?dzia?aj?c z odpowiednimi s?u?bami technicznymi,

b)     dokonuje rozlicze? finansowych pomi?dzy Uniwersytetem a administratorami hoteli,

c)      przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydzia? miejsc w hotelach,

d)     wystawia skierowania do hotelu na podstawie decyzji Rektora,

e)     prowadzi analiz? wykorzystania miejsc hotelowych.

4)     Przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

Hotel Asystencki - ADMR

ul. ?o?nierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn

Administrator hotelu ADMR

Krystyna Tabaka                tel. +4889 527-60-61

 

Hotel Asystencki - DS 120

ul. Benedykta Dybowskiego 7, pok. 13, 10-723 Olsztyn

e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl

 

Administrator hotelu DS 120

mgr in?. Danuta Wi?niewska tel. +4889 523-39-94

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Mariusz Kurowski

data wytworzenia:

09-08-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1142 razy (w tym z UWM 55 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa